Мостове през Историята с Математика


Проекта „Мостове през Историята с Математика“ стартира като 

e-Twinning проект за 2009-2010 година

между 9 училища от Италия,Гърция,Дания,Турция,Франция,Португалия,Испания,България и Германия.

В този проект учителите се обединиха от идеята да направят учебните часове по математика интересни,желани и полезни за своите ученици. Учениците приеха тази идея и се включиха активно в проекта. На базата на историческото развитие на човешкото познание, което изгражда математическите знания се създадоха мостове за културно опознаване и приятелства. Събрана беше много информация за велики учени и хуманисти на своето време. Тя беше класифицирана в секции Антична, Средновековие,Ренесанс, Съвремие. Учениците работиха в екипи и създадоха  много презентации . Учениците участващи в проекта споделиха  на семинари със своите съученици, с ученици от 8 до 12 клас в своето и други училища, с родители и обществеността направените презентации. В тези семинари участваха и гостите със свои презентации по различните направления.

Проекта даде възможност за :

– взаимно опознаване и приемане на различията

– обогатяване и израстване на личностите на ученици и учители

Част от презентациите на български език са качени в този блог.

Подбрани презентации на английски език по проекта са качени в

Проекта получи 5 национални знака за качество (Турция, Италия,Гърция,България,Дания) и му бе присъден европейски знак за качество.

Седем от учителите взеха решение да кандидатстват по програма Коменски. Те работиха в екип и проекта е одобрен от седемте национални звена на

Италия, Гърция, Дания, Франция, Турция, Португалия и България.

Проекта по програма Коменски 2010-2012 използва за работно пространство платформата на e-Twinning, така че по същество  той е  е-Twinning проект с възможност за реални контакти по време на мобилноститеУчениците от различните държави обсъдиха учебния материал и създадоха работния план по темите. За различните теми по работния план бяха определени отговорници-учители, които работиха с ученици от различните партньорски училища. За темата“Златни пропорции“-Енрика Италия, „Уравнения и функции“-Марго България,“Числа и символи“- Пиер Дания, Софи Франция,“Нула и безкрайност“- Георгиос Гърция,“Аналитична геометрия“-Севги Турция,“Случайности“-Ана Португалия. 

Анализът на исторически и научни данни  подобри резултатите на учениците  по математика и затвърди идеята, че културата не е разделена на отделни клонове. Учениците имаха възможност да се убедят, че математиката е световен език, а при изучаването на биографии и произведения на най-големите математици от всички възрасти и националности, те  имаха възможност да споделят знанията си с други приятели от различни европейски страни. Това подобри техните умения по английски език и способността им да представят публично резултатите от изследванията си.  Работата  в екип с техни връстници укрепи взаимното приятелство. Всичко това допринесе за повишаване на тяхното самочувствие и чувство за принадлежност към по-голяма общност,Европа. Техните ИКТ умения също са подобрени, тъй като те трябваше да подготвят своите презентации и да общуват с ученици и отговорник–учител от чужда страна чрез Интернет(електронна поща, TwinSpace, Skype, Facebook група „Maths 7 Bridges“-създадена от самите ученици). Благодарение на това сътрудничество учениците осъзнаха, че разликите не са недостатъци, а обогатяващи възможности. Учениците подобриха своите знания по английски език използвайки честите комуникации между всички хора, участващи в проекта.Семействата на учениците от приемащата организация винаги са били домакин и това бе голям шанс за всички, тъй като и двете страни-домакини и гости научиха много едни за  други, като споделиха храна, навици, култура и празници. По време на всички работни срещи бяха организирани конференции, посещения на културни наследства и спортни дейности,етнически вечери или обяди, на които всички имаха възможност да опитат вкуса, характерен от всеки град или държава на участниците партньори. 

Продукти на проекта:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p38442

http://www.datalogi-sg.dk/comenius/index.asp

http://www.facebook.com/groups/101867806552272/

https://matematikappt.wordpress.com/comenius/

Изработени презентации от екипи ученици на английски език:

https://matematikappt.wordpress.com/comenius-ppt/

Изработени презентации на български език:

https://matematikappt.wordpress.com/comenius-bg-ppt/

още:

Реклами
Posted in Comenius, Коменски, онлайн дневник на проект, презентации, проект, e Twinning | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,